Manajemen Devisi Kamar

Manajemen Tata Hidang

Manajemen Kuliner

Tenaga Kependidikan

Devid Trinaldo Simatupang, M.Par.
I Wayan Thariqy Kawakibi Pristiwasa, M.M.Par.
Zahara fatimah, S.E., M.Ak.
Supardi, S.Pd., MM.
Okki Kurnia, S.Par., MM.
Rezki Alhamdi, S.Par, M.M.Par.
Natal Olotua Sipayung, S.Tr.Par
Rangga Harwandi, S.Tr.Par.
Dailami, S.Pd.I., M.Pd.
Eva Amalia, M.Si.
Hendra Syaiful, S.Tr.Par.
Fandi Achmad, S.Tr.Par.
Karium Jakson Nainggolan, S.Tr.Par.
Christina Koh, S.Tr.Par.
Marini Wen, S.Tr.Par.
Drs. Baktivillo Sianipar.
Raja Parlindungan Harahap, A.Md.
Kartika Cahayani, S.E.
Adi Kurniawan, S.IP.
Syaiful Ramadhan, S.Tr.Par
Jaka Parama, S.S.
Nurcahaya Simanjuntak, S.Kom.
Sandy Eko Priyatna, A.Md.
Okta Safitri, S.Tr.Kom.